Seltsist

Eesti Lipu Selts Mittetulundusühingu põhikiri. Mittetulundusühingu Eesti Lipu Selts (edaspidi: Selts) põhikiri on kinnitatud 30. mail 2004. a. Tartus sõlmitud asutamislepinguga.

I Üldsätted

1.1. Seltsi ametlik nimi on Eesti Lipu Selts ja ametlik lühendnimi ELS. Nime tõlge inglise keelde on The Estonian Flag Association.
1.2. Selts tegutseb Eesti Vabariigis ning tema tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel ja valitud juhtide aruandlusel.
1.3. Selts juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.4. Selts võib rajada kõik oma suhted riiklike ja teiste institutsioonidega nii kodu- kui välismaal lepingulisel alusel.
1.4. Selts on põhieesmärgi saavutamisele suunatud tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss. Seltsil on õigus avada ning sulgeda kontosid ja arveid krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal.
1.5. Selts on erakonnaväline erakondade ja teiste poliitiliste ühenduste ning nende esindajate erakondlik tegevus Seltsis on keelatud.

II Seltsi eesmärgid

2.1. Selts on asutatud üldistes huvides ja Seltsi eesmärgid on:
a) seista Eesti lipu, vapi ja hümni säilitamise eest;
b) Eesti lipu, vapi ja hümni ajaloo tundmaõppimine, talletamine ja üllitamine;
c) Eesti lipu, vapi ja hümni kasutamise kultuuri edendamine;
d) Eesti lipu, vapi ja hümni tutvustamine ja propageerimine.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
a) osaleb võimalust mööda õigusaktide koostamisel, mis puudutavad Eesti riiklikke sümboleid ja avaldab nende kohta arvamust;
b) korraldab selgitustööd Eesti elanike hulgas;
c) korraldab avalikke, sealhulgas ka tasulisi üritusi;
d) aitab võimalust mööda kaasa riiklike pühade ja tähtpäevade tähistamisel ning korraldamisel;
e) arendab suhteid samalaadsete mittetulundusühingutega;
f) teeb koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
g) võib vastu võtta toetust riigieelarvest ja sponsoritelt;
h) arendab seadustega lubatud majandustegevust;
i) teostab muid seadustega lubatud toiminguid.

III Liikmeskond

3.1. Seltsi liikmeks saab astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib kaasa aidata Seltsi eesmärkide saavutamisele.
3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmiseks taotleja:
a) esitab Seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud kirjalikus vormis avalduse, milles kohustub täitma Seltsi põhikirja;
b) tasub Seltsi üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses sisseastumismaksu.
3.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus.
3.4. Seltsi juhatus on kohustatud liikmeks vastuvõtmise otsustama mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast punktis 3.2. kehtestatud nõuete täitmist. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et vastuvõtmise otsustaks Seltsi üldkoosolek.
3.5. Seltsi liikmete arvestust peab Seltsi juhatus.
3.6. Seltsi liikmel on õigus:
a) osaleda kõikidel Seltsi korraldatud üritustel;
b) osaleda Seltsi valimistel põhikirjas kehtestatud korras;
c) sõlmida Seltsiga tööleping;
d) saada teavet Seltsi tegevuse kohta;
e) pöörduda oma liikmeõiguste kaitseks Seltsi üldkoosoleku poole.
3.7. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima Seltsi tegevuses osalemisel Seltsi põhikirja ja selle põhjal tehtud otsuseid;
b) igati kaasa aitama Seltsi eesmärkide elluviimisele;
c) tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses Seltsi liikmemaksu;
d) teatama Seltsi juhatusele oma elukoha aadressi, isikukoodi ja teised juhatuse poolt nõutud andmed ning pärast nende muutumist teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul.
3.8. Peale liikmemaksu ja sisseastumismaksu võib liikmele panna varalisi kohustusi ainult üldkoosoleku otsusega.
3.9. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus kustutab väljaastunu Seltsi liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul, arvates avalduse saamise päevast.
3.10. Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
a) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Seltsi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi Seltsi üldkoosolekul või Seltsi poolt korraldatud üritusel;
c) on korduvalt jätnud täitmata Seltsi põhikirja sätteid;
d) on oluliselt kahjustanud Seltsi.
3.11. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades juhatuse koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt 14 päeva ette, kellel on õigus koosolekul osaleda sõnaõigusega.
3.12. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
3.13. Seltsist välja arvatud liikmele teatatakse viivitamata tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest.
3.14. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda tema väljaarvamise otsuse läbivaatamist väljaarvamisele järgneva Seltsi üldkoosoleku poolt ning taotleda Seltsi liikmeks ennistamist.
3.15. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liige maksma liikmemaksu kogu majandusaasta eest.
3.16. Seltsi auliikmeks võib üldkoosolek valida isikuid, kellel on olnud väljapaistvaid teeneid Seltsi eesmärkide saavutamisel.
3.17. Auliikmetel on Seltsis liikmetega võrdsed õigused.

IV Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgeim kogu (organ) on Seltsi liikmete üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolekul võivad hääleõigusega osaleda kõik Seltsi liikmed. Juriidiline isik saadab üldkoosolekule ühe esindaja, kellel on üks hääl.
4.3. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse ja revisjonitoimkonna liikmete määramine valimise teel;
d) sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse kinnitamine;
e) Seltsi juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
f) Seltsile kuuluvate kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
g) Seltsi aasta-eelarve kinnitamise otsustamine;
h) majandusaasta ja raamatupidamise aruande ning juhatuse tegevusaruande kinnitamise otsustamine;
i) liikmelisuse otsustamine põhikirja punktides 3.4. ja 3.14. nimetatud juhtudel;
j) Seltsi dokumentide kinnitamise otsustamine vastavalt põhikirjale;
k) muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud kellegi teise pädevusse.

4.4. Üldkoosolek võib lisaks:
a) moodustada töörühmi, komisjone ja toimkondi;
b) valida Seltsi auesimehe;
c) teha silmapaistvale isikule ettepaneku hakata Seltsi patrooniks.

4.5. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kord aastas.
4.6. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui:
a) seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest;
b) seda nõuavad Seltsi huvid;
c) kui seda taotleb juhatus.

4.7. Kui juhatus ei kutsu eelmise punkti alapunktis a) nimetatud asjaoludel üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.8. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja selle päevakorra teatab Seltsi juhatus liikmetele vähemalt seitse päeva ette juhatuses registreeritud Seltsi liikme elukoha aadressil.
4.9. Üldkoosolek on kinnine – sellel võivad viibida ainult Seltsi liikmed. Kui üldkoosolek nii otsustab, võivad sellel osaleda külalised.
4.10. Isikuga seotud hääletamine (valimine) on kinnine (salajane). Muul juhul on hääletamine kinnine, kui seda nõuab kasvõi üks Seltsi liige.
4.11. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll.
4.12. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 20 Seltsi liiget. Üldkoosoleku avab Seltsi esimees või teda asendav isik, juhatab koosoleku poolt valitud juhataja.
4.13. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalevate või esindatud Seltsi liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt neli Seltsi liiget.
4.14. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
4.15. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ainult küsimustes, mis olid teatavaks tehtud üldkoosoleku kokkukutsumisel. Teistes küsimustes võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Seltsi liikmed.
4.16. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Seltsi iga liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult Seltsi liige.
4.17. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalevatest Seltsi liikmetest või nende esindajatest ja Seltsi põhikiri ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.18. Seltsi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
4.19. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.20. Seltsi liikmeks taotleja taotluse läbivaatamine põhikirja punkti 3.4 alusel otsustatakse Seltsi üldkoosoleku poolt vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate Seltsi liikmete häältega.
4.21. Seltsi liikme väljaarvamise või ennistamise otsus põhikirja punktides 3.14 alusel on vastu võetud, kui selle poolt on hääletatud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate Seltsi liikmete häältega.
4.22. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed ning Seltsi liige on andnud notariaalselt või juhatuse poolt tõestatud allkirjaga kirjaliku seisukoha.
4.23. Seltsi igal liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Selts otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.24. Seltsi liikmele teistest liikmetest erineva õiguse andmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
4.25. Seltsi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Seltsi majandusaasta ega raamatupidamise aruande kinnitamise otsustamisel. Seltsi liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada Seltsi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Nende liikmete hääli ei arvestata sellisel juhul esindatuse määramisel.
4.26. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

V Juhatus

5.1. Seltsi igapäevast tegevust juhib põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest lähtudes ning esindab Seltsi juhatus, milles on 3 kuni 11 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek 3 aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi seast üheks aastaks esimehe, kelle võib tagasi valida. Juhatus võib valida Seltsi tegevjuhi.
5.3. Seltsi esimehel on õigus esindada Seltsi kõigis õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed võivad õigustoimingutes esindada Seltsi kahekesi. Üldkoosoleku otsusega võib piirata juhatuse õigust esindada Seltsi.
5.4. Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda igal ajal, kui ta ei täida oma kohustusi või muul mõjuval põhjusel.
5.5. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega.
5.6. Juhatus peab andma Seltsi liikmetele vajalikku teavet Seltsi juhtimise kohta.
5.7. Juhatuse liige ei saa oma kohustuste täitmise eest hüvitust. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
5.8. Juhatuse koosolek toimub vajadusel, aga mitte harvemini kui kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku Seltsi esimees. Juhatuse koosolekut juhatab Seltsi esimees või teda asendav isik. Juhatuse koosolekule kohaldatakse põhikirjas üldkoosoleku kohta kehtestatut, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.
5.9. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetaks vastu poolthäälteenamusega.
5.10. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Seltsi poolt.
5.11. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju Seltsile, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
5.12. Juhatus võib vastu võtta otsuse ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
5.13. Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Seltsi aasta-eelarve projekti ja oma tegevuse aruande.
5.14. Juhatus võib teha üldkoosolekule ettepanekuid põhikirja punktis 4.3. nimetatud asjades, moodustada töörühmi, komisjone ja toimkondi.
5.15. Üldkoosoleku volitusel võib juhatus sõlmida töölepingu Seltsi palgalisele tööle võetava isikuga.

VI Osakonnad

6.1. Vähemalt kolm Seltsi liiget võib territoriaalsuse põhimõttel moodustada Seltsi osakonna. Osakonnal ei ole juriidilise isiku õigusi.
6.2. Osakonna kõrgeimaks koguks (organiks) on osakonna liikmete koosolek, mille kutsub kokku osakonna esimees osakonna liikmete koosoleku poolt kehtestatud sagedusega või vajaduse järgi. Osakonna esimees on kohustatud liikmete koosoleku kokku kutsuma vähemalt 1/2 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna kodukorra kinnitab Seltsi juhatus.
6.3. Osakonna koosolekule kohaldatakse põhikirjas üldkoosoleku kohta kehtestatut, kui see ei ole vastuolus osakonna pädevusega tema kodukorra alusel ning Seltsi põhikirjaga.
6.4. Osakonda juhib ja esindab esimees, kes valitakse osakonna koosolekul osakonna liikmete poolthäälteenamusega.
6.5. Osakonna käsutusse jääb Seltsi üldkoosoleku poolt kindlaks määratud osa osakonda kuuluvate Seltsi liikmete liikmemaksust.
6.6. Osakonna raha kasutamise õigus on osakonna esimehel osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses.
6.7. Osakond esitab oma tegevuse aruande Seltsi juhatusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Seltsi majandusaasta lõppu.

VII Seltsi vara

7.1. Seltsi vara moodustub:
a) sisseastumis- ja liikmemaksudest;
b) annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest;
c) sihtotstarbelistest eraldistest;
d) lepingute täitmisest saadud tulust;
e) varast, mille teine isik võõrandab Seltsi kasuks;
f) varast, mille Selts võõrandab enda kasuks;
f) muust seaduslikust tulust ja varast.

7.2. Seltsile riigieelarveliste vahendite eraldamine ja kasutamine toimub seaduses sätestatud korras.
7.3. Seltsi juhatus võib Seltsi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
7.4. Seltsi nimel teostatavate tehingute, millega võõrandatakse või koormatakse Seltsi vara ning mille suurus ületab 10 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
7.5. Seltsi juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise ja koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aruande õigusaktidega sätestatud korras.
7.6. Seltsi majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks valib Seltsi üldkoosolek iga kolme aasta tagant vähemalt kolmeliikmelise revisjonitoimkonna või nimetab audiitori, kes viib vähemalt üks kord aastas läbi kontrollimise ning annab sellest aru üldkoosolekule. Revisjonitoimkonna liikmeks või audiitoriks ei või olla Seltsi juhatuse liige ega raamatupidaja.
7.7. Revisjonitoimkonnal ja audiitoril on õigus nõuda ja saada raamatupidamis- ja muid vajalikke Seltsi tegevust puudutavaid dokumente ning kontrollida finantsdistsipliini täitmist.
7.8. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Aruandele lisatakse revisjonitoimkonna arvamus või audiitori järeldusotsus.
7.9. Aruannete kinnitamise otsustab üldkoosolek. Majandusaasta kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
7.10. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest. Seltsi liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.
7.11. Selts ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele ega eelloetletud isikute abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.
7.12. Seltsi vahendeid kasutatakse Seltsi põhikirjalise tegevuse tagamiseks. Selts kasutab oma vahendeid tööde eest tasumisel, millised on teostatud Seltsi taotlusel ja tellimuse alusel.

VIII Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. Seltsi lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, antakse allesjäänud vara mõnele teisele samalaadse eesmärgiga Eesti mittetulundusühingule.
Põhikiri on vastu võetud Eesti Lipu Seltsi asutamiskoosolekul 30. mail 2004. a.

Juhatuse liikmete nimekiri

Jüri Trei, juhatuse esimees – e.-mail juri.trei@mfa.ee; mobiil 51 34 445

Trivimi Velliste

K. Jaak Roosaare